PROGRAM PRACY WOLONTARIATU KLUBU „ÓSEMECZKA”
Logo szkoly

PROGRAM PRACY WOLONTARIATU KLUBU „ÓSEMECZKA”

DZIAŁAJĄCEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26
W WAŁBRZYCHU

Klub jest zarejestrowany w Ogólnopolskim Rejestrze Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu pod numerem 29/2006.

WSTĘP

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących.
Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Biorąc pod uwagę specyfikę naszej szkoły, potrzeba działalności wolontarystycznej jest dodatkowo uzasadniona.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
Rozwijanie zainteresowań.
Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE

Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
Pomoc uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Praca w świetlicy szkolnej.
Pomoc pierwszoklasistom.
Obsługa imprez integracyjnych.
Propagowanie idei integracji.
Propagowanie idei Wolontariatu.
Zbiórki charytatywne.
Organizacja priorytetowej akcji „Paczuszka dla Maluszka”.
Pozyskiwanie sponsorów, fundatorów.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne
Współpraca z Miejskim Koordynatorem ds. Wolontariatu
Współorganizacja imprez o zasięgu miejskim: Wigilii Wolontariusza, Balu Integracyjnego i Pikniku Wolontariusza
Współpraca z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu
Współpraca z wałbrzyskimi klubami wolontariackimi
Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym
Współpraca z Domem Małego Dziecka w Wałbrzychu
Współpraca z Hospicjum Jana Pawła II w Wałbrzychu
Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 14 w Wałbrzychu
Współpraca z Fundacją „Świat na Tak”
Współpraca z wałbrzyskim schroniskiem dla zwierząt
Współpraca z Caritasem
Współpraca ze Stowarzyszenie Bez Barier

REALIZOWANE ZADANIA

Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
Poznanie obszarów pomocy.
Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.
Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.
Udział w Finale WOŚP.
Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.
Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym.
Pomoc uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Udział w akcji „Pola Nadziei”.
Organizacja „Dnia na Tak”.
Udział w Konkursie Ośmiu Wspaniałych.
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Udział w akcji „Góra Grosza”.
Współpraca z Miejskim Koordynatorem do spraw Wolontariatu.
Monitorowanie działalności wolontariuszy.
Wymiana doświadczeń.

PRAWA WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu, takie jak: zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, zasada troski o los słabszych, zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA

Wysoki stopień wrażliwości
Empatia
Cierpliwość
Odpowiedzialność
Współdziałanie
Punktualność
Gospodarowanie czasem
Tolerancja i akceptacja
„ Wstyd za zło”
Prawo do słabości
Dążenie do samodoskonalenia się

SPOSOBY EWALUACJI
Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
Zdjęcia z imprez.
Informacje na stronie internetowej szkoły.
Artykuły w prasie lokalnej
Podziękowania od osób i instytucji.
Prezentacja multimedialna dotycząca pracy Wolontariatu udostępniona wszystkim uczniom szkoły.

PROGRAM OPRACOWAŁY:
Marzena Hrycek
Dagmara Bejmert

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis