Oddział przedszkolny
Logo szkoly

Oddział przedszkolny

Ramowy rozkład dnia oddziału przedszkolnego

7: 30 - 8: 00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne

8: 00 - 8: 15 - czynności porządkowe, czynności higieniczne, toaleta

8: 15 - 8: 45 - zajęcia dydaktyczne

8: 50 - 9: 00 - zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe

9: 05 - 9: 15 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe

9: 15 - 9: 45 - śniadanie

9: 45 - 10: 15 - organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy - zabawy na dywanie

10: 15 - 10: 45 - zajęcia dydaktyczne

10: 45 - 11: 20 - organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy - zabawy tematyczne i dydaktyczne

11: 30 - 12: 15 - zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, boisku szkolnym bądź w "Krainie zabaw"

12: 15 - 12: 30 - sprowadzenie dzieci do szatni, odbiór przez rodziców/opiekunów

Nasza Zerówka

Nasz dział przedszkolny otwarty jest na potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

Nadrzędnym zadaniem jest wszechstronny rozwój dziecka, jego dobro i bezpieczeństwo poprzez:

  • tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, stosując zasadę „nauka poprzez zabawę”,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw,
  • rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy,
  • dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju,
  • planowanie i organizowanie pracy z dziećmiw oparciu o obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje nauczania i wychowania, zatwierdzone programy nauczania,
  • przygotowanie dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach w świecie dorosłych poza przedszkolem.

Pragniemy aby nasi najmłodsi uczniowie  byli: otwarci na wiedzę, wrażliwi na potrzeby innych, tolerancyjni, kreatywni, z pozytywnym obrazem własnej osoby, świadomi swoich potrzeb, dążeń i praw, radzący sobie w różnych sytuacjach.

CELEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST

-Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w       dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a     co złe;

-Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do  łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych      relacjach z  dziećmi z dorosłymi;

-Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i        intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 -Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich          przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

-Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne       oraz sztuki plastyczne;

-Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowe);

-Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Katarzyna Wach

KONKURS PLASTYCZNY "MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO"

Dnia 13 lutego 2014 roku na Pasażu Tesco odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XI edycji powiatowego konkursu plastycznego „MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I – III oraz do dzieci z oddziałów przedszkolnych. Na konkurs napłynęło 437 prac plastycznych z 12 placówek oświatowych z powiatu wałbrzyskiego.

Jury pod przewodnictwem Pani Barbara Maciejewskiej – Malinowskiej przyznało 12 nagród oraz 16 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się dzieci z naszej szkoły:

Paweł Jaworek - I miejsce ( klasa "0", op. Pani Katarzyna Wach )

Sandra Kaliszyk - I miejsce ( klasa II, op. Pani Ewa Pietraszko )

Katarzyna Chodkowska - II miejsce ( klasa III , op. Pani Ewa Pietraszko )

Hanna Daraż - wyróżnienie ( klasa "0", op. Pani Katarzyna Wach )

Halszka Stawińska - wyróżnienie (klasa "0", op. Pani Katarzyna Wach )

Wiktor Gołdyn - wyróżnienie ( klasa "0", op. Pani Katarzyna Wach )

Kacper Pluciński - wyróżnienie ( klasa I, op. Pani Agnieszka Ewiak, Aneta Janiszewska )

Zuzanna Giurg - wyróżnienie ( klasa II, op. Pani Agnieszka Ewiak )

 Organizatorami konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu oraz Ośrodek Społeczno – Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” i Pasaż Tesco. Konkurs przeprowadziły: Halina Krajewska, Magda Michałowska.

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych udostępniona będzie w Pasażu Tesco do dnia 20 marca. Część prac udostępniona jest również w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 oraz Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM Podzamcze.

Przejdź do galerii

Pisali o nas:

http://www.smpodzamcze.com.pl/osk/strony/do_druku/aktualnosci/2014/02/002.htm 

http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,22771

przygotował: P.J

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis